บทบาทหน้าที่

เผยแพร่เมื่อ 24 Mar 2018    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวง

ที่มา:กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

Copyright © 2016 บทบาทหน้าที่  

โทร.