ไตรมาสที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 16 Dec 2019    โพสโดย ผู้ดูแลระบบ


EB1 

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสังการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

  1.1.  บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ2562

  1.2   ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการให้นำรายงานเผยแพร่ในWeb Site  

  1.3   บันทึกมีการขออนุญาติเผยแพร่บน Web Site ของหน่วยงาน


ข้อที่ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงานโดยต้องนาเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 5 องค์ประกอบ

   2.1  การวิเคราะห์ความเสี่ยง

   2.2  การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค /ข้อจำกัด

   2.3  การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

   2.4  แนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง


ข้อที่ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

    3.1  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

   3.2  แนบคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Web site

   3.3  Capture หน้าจอ + Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

 
EB2 

1.1  บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

 1.2 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ เกี่ยวกับมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


ข้อที่ 2.1  คำสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอานาจข้อสั่งการ 

ข้อที่ 3  กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วยวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดาเนินการ การกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง และผู้ที่มีหน้าที่ในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

3.1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณในการอธิบายข้อคำถาม วันที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

 3.1.1.1 งบดำเนินการประจำปี 2563           3.1.1.2  งบลงทุน ปี 2563

 3.1.1      บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ

 3.1.2   ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ใน ในช่องทางอื่น

 3.1.3     หนังสือจัดสรรงบประมาณ

 3.1.4     แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ที่ได้รับหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

 3.1.5     คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

 3.1.6     ภาพถ่ายการเผยแพร่แผน ฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

 3.1.7     แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 3.1.8  Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน


3.2 รายงานผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนดในกรอบแนวทาง

  3.2.1 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ

  3.2.2 ในบันทึกข้อความปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

         ตุลาคม 62      พฤศจิกายน 62    ธันวาคม 62    มกราคม 63    กุมภาพันธ์ 63    มีนาคม 63    เมษายน 63  พฤษภาคม 63  มิถุนายน 63    กรกฏาคม 63   สิงหาคม 63   กันยายน 63

 3.2.3  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

      ตุลาคม 62      พฤศจิกายน 62    ธันวาคม 62    มกราคม 63    กุมภาพันธ์ 63    มีนาคม 63    เมษายน 63  พฤษภาคม 63  มิถุนายน 63    กรกฏาคม 63   สิงหาคม 63   กันยายน 63

3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      ตุลาคม 62      พฤศจิกายน 62    ธันวาคม 62    มกราคม 63    กุมภาพันธ์ 63    มีนาคม 63    เมษายน 63  พฤษภาคม 63  มิถุนายน 63    กรกฏาคม 63   สิงหาคม 63   กันยายน 63

3.2.5  Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        ตุลาคม 62      พฤศจิกายน 62    ธันวาคม 62    มกราคม 63    กุมภาพันธ์ 63    มีนาคม 63    เมษายน 63  พฤษภาคม 63  มิถุนายน 63    กรกฏาคม 63   สิงหาคม 63   กันยายน 63


3.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญา

3.3.1   มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

3.3.2  หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ

          จัดจ้างและผู้เสนองาน

 3.3.3 หนังสือแจ้งเวียนของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่มี 2 แบบ

 3.3.4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                                                   

 3.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  3.3.6  หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2563 

       1)  ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน100,000 บาท

       2)  ชุดจัดซื้อจัดจ้างเกิน100,000 บาท

EB3

1.1  เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง(ภาพถ่ายหน้าจอ)      


         1.1.1.วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ


1.2  เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง(ภาพถ่ายหน้าจอ)     


         1.2.1. วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ

 1.3  กรณีที่หน่วยงานมีแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน5,000  ให้แสดงหลักฐานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างใน website ของหน่วยงาน  และปิดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจาก ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

1.4 ภาพถ่ายจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

1.5  Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB4

 ข้อที่ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

        ตุลาคม 62     พฤศจิกายน 62   ธันวาคม 62    มกราคม 63    กุมภาพันธ์ 63    มีนาคม 63    เมษายน 63  พฤษภาคม 63  มิถุนายน 63     กรกฏาคม 63   สิงหาคม 63   กันยายน 63


ข้อที่ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)

         ตุลาคม 62      พฤศจิกายน 62    ธันวาคม 62    มกราคม 63    กุมภาพันธ์ 63    มีนาคม 63    เมษายน 63  พฤษภาคม 63  มิถุนายน 63     กรกฏาคม 63   สิงหาคม 63   กันยายน 63


ข้อที่ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านweb site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ข้อที่ 3.2  Print Screen จาก Web site ของหน่วCopyright © 2016 ไตรมาสที่ 1  

โทร.